ช่วงนี้นอกจากจะอ่านหนังสือ Emotional Intelligence 2.0 ของ Dr. Travis Bradbery แล้ว ยังได้ติดตามงานเขียนเชิงบทความสั้นๆของท่านอีก 2-3 เรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ที่ร่วมงานด้วยและองค์กรโดยรวม

ผลงานล่าสุดของท่านกล่าวถึง อุปนิสัยของสุดยอดผู้นำ (The Daily Habits of Exceptional Leaders) รายละเอียดสามารถติดตามได้จากลิงค์ข้างล่างนี้

ต้องยอมรับว่า "การปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเรา" เป็นแนวคิดที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายตลอดมา อย่างไรก็ตามในระยะหลังมีปรัชญาใหม่แย้งว่า "เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เขาต้องการ" และนี่เป็นหนึ่งในอุปนิสัยของสุดยอดผู้นำที่ Dr. Bradbery กล่าวถึงในบทความนี้

เราทำแบบทดสอบบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆไปเพื่ออะไร ไม่เพียงแต่เพื่อเข้าใจตัวตนของเราชัดเจนมากขึ้น แต่เพื่อเราจะสามารถหยั่งรู้ได้ถึงความแตกต่างของเราและผู้อื่นว่าอาจจะมีต่อมสนุกและต่อมเครียดไม่เหมือนกัน เมื่อตระหนักรู้แล้วเราจะได้บริหารจัดการความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เขียนเคยทำแบบทดสอบ Insight into Personal Effectiveness ซึ่งแบ่งลักษณะเด่นของคนออกเป็น 4 สีหลัก และ 8 สีผสม หัวใจหลักของเรื่องนี้อยู่ที่การทำความเข้าใจกับความต่างและปฏิสัมพันธ์กับคนต่างสีได้อย่างดีโดยคำนึงถึงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก

Situational Leadership ของ Paul Hersey กับ Ken Blanchard ก็เช่นกัน สอนให้ตระหนักว่าเรามีความคุ้นชินกับการบริหารจัดการคนในลักษณะใดเป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันเราต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการคนตามสภาวะความพร้อมของผู้ร่วมงานไม่ยึดติดกับความชอบของเรา

"การปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเรา" จึงถูกท้าทายด้วย "การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เขาต้องการ" ด้วยประการฉะนี้